Privacyverklaring stichting Friends Indeed

Binnen de stichting Friends Indeed wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw bezoek aan de website
Friends Indeed streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Indien er om persoonsgegevens wordt gevraagd is dit uitsluitend met het doel om u, uitsluitend na uw akkoord, te kunnen informeren over Friends Indeed

Persoonlijk contact
In sommige gevallen vragen we u gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, een persoonlijk contact, via e-mail of bij inschrijving op de nieuwsbrief of het donateurschap. Dit betreft algemene gegevens zoals:

  • Uw naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, gegevens bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken
    van de gunstige fiscale regeling voor donateurs.

Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden die samenhangen met uw vraag. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens – zo deze al aan de orde komen in een gesprek met Friends Indeed – worden door Friends Indeed niet vastgelegd

Hoe lang Friends Indeed gaat Friends Indeed persoonsgegevens bewaren
Friends Indeed bewaart persoonsgegevens niet langer dan uw donateurschap of het mogelijke aangaan of verlenging van uw donateurschap. Indien de persoonsgegevens administratieve gegevens bevatten – zoals b.v. nodig voor de belastingdienst – dan geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De Nieuwsbrief van Friends Indeed
U bent ingeschreven bij Friends Indeed voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan wel u bent een mogelijk geïnteresseerde. Elke nieuwsbrief bevat een link om uit te schrijven. De uitschrijving gebeurt real-time – we verwijderen uw gegevens uit het databestand – en u zult daarna geen nieuwsbrief van Friends Indeed meer ontvangen.

Delen met anderen
Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen tenzij dit nodig is om uw vraag te beantwoorden en alsdan uitsluitend na uw akkoord. Uw gegevens worden nimmer verstrekt voor commerciële doelen. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen bij een ICT hosting organisatie die voldoet aan de eisen van de AVG om te waarborgen dat uw gegevens veilig zijn opgeborgen. Friends Indeed blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. JU kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@friendsindeed.nl.

Cookie Policy
Als u onze website bezoekt bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen, dan worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en de website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’.

Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Persoonsgerichte informatie wordt niet verzameld. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies zelf te blokkeren in uw internetbrowser.

Beveiliging
Bij Friends Indeed wordt de bescherming van uw gegevens serieus genomen en daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, stuur dan een mail naar info@friendsindeed.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Friends Indeed en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar uzelf of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@friendsindeed.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, is het van belang dat u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meestuurt.

Wij adviseren u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken; dit ter bescherming van uw privacy.  U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.

Friends Indeed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens neem dan contact op met Friends Indeed. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Friends Indeed worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd

Stichting Friends Indeed
Nieuwendammerdijk 329
1023 BJ Amsterdam
06 549 23 887
info@friendsindeed.nl

KvK 34157453